Regulamin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ……5…./…2013…....

 

 

Regulamin korzystania ze zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1.

 1. Z księgozbiorów wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  1. okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną, co pozwala zweryfikować dane podane na karcie  - przy czym jest informowany o zakresie przetwarzania i ochronie jego danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
  2. wypełnić kartę zapisu  zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, składając podpis na w/w karcie
  3. osoby niepełnoletnie zapisują się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej pod opieką osoby dorosłej.
 4. Czytelnik jest zobowiązany informować wypożyczalnię o zmianie swego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni.
 5. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z materiałów bibliotecznych.
 6. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Przed wejściem do wypożyczalni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu teczki, plecaki i duże torby.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż miesiąc.
 9. Biblioteka może:

a)     przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników,

b)     skrócić okres wypożyczenia książek określony w pkt. 8, o ile istnieje na nie szczególne zapotrzebowanie.

10.  Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

11.  Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

12.  Czytelnikom chorym i niepełnosprawnym materiały biblioteczne mogą być dostarczane do domu.

13.  Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

14.  Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem.

15.  Tytuły wypożyczane są za kaucją zwrotną czytelnikom niezameldowanym na terenie gminy Jastarnia (potwierdzenie wpływu stanowi pokwitowanie – kasa przyjmie KP) w wysokości 10 zł. za jedną książkę

16.  Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościowe bez podania przyczyny.

17.  Za przetrzymanie książek Biblioteka pobiera opłatę w  kwocie 5 zł., z zastrzeżeniem obiektywnych powodów niedotrzymania terminu (np. choroba Czytelnika).

18.  Czytelnik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty przesyłek pocztowych i upomnień.

19.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki . Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może zakupić inną książkę potrzebną Bibliotece lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.

20.  Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Bibliotekarz.

21.  Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

 

REGULAMIN CZYTELNI

§ 2.

 1. Czytelnia jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych księgozbiorem Biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni, w ramach udostępniania zbiorów, jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycia teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni można korzystać z:

-     całości zbioru wypożyczalni i czytelni

-     księgozbioru podręcznego

-     internetu

-     czasopism bieżących i materiałów własnych, które należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi

 1. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
 2. Zbiorów znajdujących się w czytelni nie wypożycza się poza jej obręb, natomiast możliwe jest skorzystanie z usług reprograficznych.
 3. Wynoszenie książek lub czasopism bez zgody bibliotekarza i wypełnionego rewersu, jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 4. Osobom korzystającym z czytelni zabrania się:

-        niszczenia materiałów bibliotecznych (wyrywania, wycinania stron lub ich fragmentów, podkreślania i wpisywania uwag na marginesach itp.) niewłaściwego zachowania (np. głośnych rozmów, spożywania posiłków i napojów itp.)

-   korzystania z telefonów komórkowych

 1. Przypadki zauważonych braków i uszkodzeń materiałów bibliotecznych należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

10.  Czytelnik odpowiedzialny jest materialnie za powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych. Wartość odszkodowania ustala Dyrektor w zależności od aktualnej wartości uszkodzonego materiału. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzeń czytelnia wydaje pokwitowanie na druku KP.

11.  Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do podporządkowania się zaleceniom dyżurującego bibliotekarza.

12.  Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu, może być pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

13.  Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się od postanowienia do Dyrektora Biblioteki.


REPROGRAFIA

§ 3.

 1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, rejestrowanie (nagrywanie) na dostępnych nośnikach, skanowanie, wykonywanie wydruków.
 2. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
 3. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

-     publikacji w złym stanie technicznym lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów,

-     starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

 1. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może - w granicach określonych przez prawo autorskie - wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.
 2. Opłata za usługi reprograficzne pobierana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄCIKA  INTERNETOWEGO
I KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

§ 4.

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Kącika Internetowego i katalogu elektronicznego przysługuje każdemu czytelnikowi Biblioteki.
 2. Czytelnik, który zamierza korzystać z Internetu i katalogu elektronicznego obowiązany jest poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz zapoznać się z treścią regulaminu.
 3. Indywidualna sesja internetowa/katalogowa może trwać nie dłużej niż 30 minut z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
 4. Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 5. Pracownicy czytelni na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu i katalogu elektronicznego. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Czytelnik.
 6. Z baz CD-ROM można korzystać po uprzednim porozumieniu się z dyżurującym bibliotekarzem.
 7. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika na komputerze.
 8. Dyżurny bibliotekarz prowadzi bieżący nadzór nad zawartością stron przeglądanych przez Użytkowników.
 9. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
 10. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się:

a)     ściągania plików na nośniki i dysk lokalny

b)     prowadzenia działalności komercyjnej i uruchamiania gier komputerowych

c)     korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych mających wyłącznie rozrywkowy charakter

 1. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie straty i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionym mu zasobów Internetu.
 3. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że Czytelnik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
 4. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Czytelnika prawa korzystania z Internetu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 5.

 1. Każdy Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego postanowień.
 2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, należy do kompetencji dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 3. Czas otwarcia reguluje aktualne zarządzenie Dyrektora podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki.
 4. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy Dyrektor Biblioteki uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem na stronie internetowej Biblioteki.

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni

Anna  Masternak